• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย
   มีศักยภาพในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   จึงเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการดำรงชีวิตทักษะการแก้ปัญหา การประกอบอาชีพ ตลอดจน
   การเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม?
  • ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

?

?

?

? ?

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

132 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์.(038) 611356,613937 โทรสาร(038) 807842

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.