กลุ่มภาษาต่างประเทศ

  • กลุ่มสาระต่างประเทศมีการจัดการเรียนการสอนกับเจ้าของภาษาเกี่ยวกับสถานการณ์และกิจกรรม
    ที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
    ที่ปฏิบัติได้
  • Teaching with the native speakers about situations and activities with their interests;
    speak and write to speak opinions about activities.

?

?

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

132 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์.(038) 611356,613937 โทรสาร(038) 807842

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.