กลุ่มวิชาพละศึกษา

  • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการมีทักษะในการค้นคว้าสร้างองค์ความรู้จากกิจกรรมโดยการลงมือปฏิบัติ ทั้งในศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ทีสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันได้

?

?

?

?

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

132 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์.(038) 611356,613937 โทรสาร(038) 807842

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.