กลุ่มวิชาพละศึกษา

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียน มีพัฒนาการในด้านความคิด
    ร?ิเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ มีสุนทรียภาพ รู้คุณค่าในศิลปวัฒนธรรมของงานศิลปะ
    ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์กิจกรรมต่างๆ ทางศิลปะจะช่วยพัฒนานักเรียน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
    สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนนำสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพได้?

?

?

?

?

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

132 หมู่ 2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์.(038) 611356,613937 โทรสาร(038) 807842

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.